Privacyverklaring

De Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden
Persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden door de Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder begrepen u te informeren over de te spelen muziek, repetities, uitvoeringen en andere bijeenkomsten en het toezending van een Nieuwsbrief;
• Het uitvoeren van financiële transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot uw lidmaatschapscontributie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Uw naam, adres en woonplaats;
• Uw telefoonnummer en e-mailadres;
• Uw geboortedatum;
• Uw financiële gegevens.
Uw persoonsgegevens worden door de Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij voor:
• het lidmaatschap van de Novam;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Tijdens repetities, concerten en andere bijeenkomsten van onze vereniging, worden soms foto’s/films gemaakt die gebruikt kunnen worden voor communicatiedoeleinden van de Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.
Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens de Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een doeltreffende beveiliging op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden u daarom aan om deze pagina’s zo nu en dan te raadplegen op de website, om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona
Secretariaat: 06-16149952
Email: belzonahengelo@hotmail.com

juni 2018